KOZMUTZA FLÓRA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

Veszprém

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

Köszöntöm intézményünk honlapján!

A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1986 szeptemberében kezdte megműködését. 1996-ban vette fel Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra nevét.

Intézményünkbe a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülhetnek a különleges gondozást, speciális ellátást igénylő gyermekek.

Több évtizedre visszanyúló sikeres gyógypedagógiai munkát folytatunk a középsúlyos, súlyos, halmozottan sérült óvodás és iskoláskorú gyermekek, tanulók nevelésében- oktatásában. Minden tanulónkat egyéni bánásmódban a közösség fejlesztő erejével, képzett gyógy- és szakpedagógusok irányításával, valamint gyógypedagógiai asszisztensek, gyermek-és ifjúsági felügyelők és a kisegítő személyzet hathatós együttműködésével neveljünk, tanítjuk, segítjük.


Ellátott feladataink

Óvodai nevelés
A gyermekek beszédindítása, kommunikációs készségének kiépítése, szobatisztaságra szoktatás és az iskolai életre való felkészítése játékos tevékenységbe ágyazottan történik.

Fejlesztő nevelés-oktatás
A fejlesztő nevelés-oktatás a tanév rendjéhez igazodó, a tankötelezettség teljes időtartama alatt rehabilitációs célú, az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat. A nevelés-oktatás fejlesztési területeinek tartalma tanítási évfolyamokra nem tagolódik, a pedagógiai munka szakaszolása a tevékenység tartalmi kínálatának életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó struktúrálásában, koncentrikus bővítésében jelenik meg.

Általános iskola
Az 1-8. évfolyamokon a szűkebb környezetben mindennapi életfeladatok, élethelyzetek megoldására való felkészítés folyik. A nevelési – oktatási folyamat tartalma a közvetlen környezetben való tájékozódás, a kommunikációs készségek fejlesztése, valamint önmaga ellátása készségeinek fejlesztése.

 

Készségfejlesztő iskola
A középfokú nevelés-oktatás, a továbbtanulás alapjainak színtere.

 • A 9-10. évfolyam tanterve az értelmileg akadályozott tanulót oktató-nevelő általános iskolai tanterv koncepcionális és tartalmi folytatása. A 9-10. évfolyam az általános műveltségi és praktikus ismereteket közvetítő tartalmán túl, súlypontosan veszi figyelembe a gyakorlati évfolyamokra való felkészítést. A nevelés-oktatás célja az általános iskolában elsajátított életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek megerősítése, a gyengébb vagy sérült funkciók fejlesztése, kompenzálása, a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti motiváció felkeltése, a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciák, magatartásformák kialakítása, a gyakorlati képzés sikerének megalapozása.

  2 évfolyamos gyakorlati képzéseink:
  háztartástan és életvitel-kisegítő takarító
  kert- és parkápoló-udvaros- habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére
  szövött tárgy készítő-textil-és fonalmentő- habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére
 • Kollégium
  A kollégiumi nevelőmunka a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességek fejlesztését szolgálja. Ennek során jelentős szerepet kap az egyéni bánásmód, a személyre szabott nevelési eljárások, az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tevékenységformák alkalmazása.

 

Sélley Istvánné
intézményvezető

ILLYÉS GYULÁNÉ KOZMUTZA FLÓRA

1905. november 21-én született Budapesten.
1925-ben érettségizett a Zrínyi Ilona leánygimnáziumban.
1928-ban Párizsban írta meg bölcsészdoktori értekezését J. M. Guyau francia filozófus költőről, 1931-ben védte meg Budapesten.

1933-ban a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen tanári oklevelet szerzett magyar-francia- német szakon. 
Egyetemi évei végén beiratkozott a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára.


1932-1935 között recenziói jelentek meg az Athenaeum c. lapban. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára került díjtalan gyakornokként. A Kór- és Gyógytani Laboratóriumban Szondi Lipót mellett dolgozott. Átmenetileg tanított a Siketnémák Intézetében és a Gyógypedagógiai Nevelő Intézetben is. Azonkívül a Lipótmezei Elmegyógyintézetben végzett lélektani vizsgálatokat. Állandó alkalmaztatási helye mindvégig a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola maradt, ahol segélydíjas próbaszolgálatos tanár, gyógypedagógiai intézeti tanár, rendes tanár, főiskolai előadó /1942/, majd pedig a Lélektani Laboratórium megbízott vezetője lett /1946/.

1938-tól végzett öt éven át Doboz községben, nyári szabadsága idején, falusi nincstelenek gyermekein összehasonlító pszichológiai vizsgálatokat abból a szempontból, hogy a nyomor hogyan befolyásolja a szellemi fejlődést. Ennek egy része megjelent Illyés Gyula: Lélek és kenyér című munkájában /Nyugat 1940/.
1939-ben házasságot kötött Illyés Gyulával.
1948 Gyógypedagógiai Főiskolai rendkívüli tanár.
1950 tanszékvezető tanár
1972 a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója
1979 nyugdíjba vonult.

Tevékenysége a tanítás mellett
Vezette a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetet, ahol a Vizsgáló és Tanácsadó részlegben ambuláns módon szolgáltatásokat adtak a sérült gyermekeknek és családjuknak, közreműködött gyógypedagógiai óvoda létrehozásában, fogyatékosok számára munkatelepek, foglalkoztatások, védőmunkahelyek szervezését végezte 1975-től a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola új, Damjanich utcai épületének kialakításában és megvalósításában vett részt.


Publikációiból:
1931 Jean-Marie Guyau, mint esztétikus, Budapest 1931
1940 az öröklés tudomány fejlődéstörténete /Gyógypedagógiai Nevelőintézet Évkönyve,
1940/
1941 Kórlélektani vizsgálatok ikreken /Az ikrek testi és lelki tulajdonságai, Budapest 1941/
1941-1942 Adatok a családfa szerkesztéséhez /Gyógypedagógiai Nevelőintézet Évkönyve
1941-42/
1968 Gyógypedagógiai Pszichológia /szerkesztette és társszerzője volt/
1983-tól férje, Illyés Gyula halála után, a hagyatékának a rendezésével és közlésével
foglalkozott. Megjelentette Illyés Gyula posztumusz verseskötetét / A Semmi közelít,
Budapest, 1983/ az Illyés Gyula Emlékkönyvei /Budapest 1984/, a József Attila utolsó
hónapjairól című könyvet /Budapest 1987/ és Illyés Gyula Naplójegyzeteinek 8 kötetét.
Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra 1995. május 14-én halt meg.